Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2014

feszyn
0694 cf71
Reposted fromohshit ohshit viablond blond
feszyn
feszyn
5400 c009
Reposted frommaszka maszka viaharmony harmony
feszyn
6553 96ce 500
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viaharmony harmony
feszyn
Widzę jak patrzysz i to sporo dla mnie znaczy. 
— małpa-skała
feszyn
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromliquirizja liquirizja viamirabell mirabell
feszyn
Na świecie są miliony ludzi i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie się połączą 
— Jodiiiii
Reposted fromqwert qwert viamirabell mirabell
feszyn
Reposted frombiru biru viahomefromhome homefromhome
feszyn
Reposted frombiru biru viahomefromhome homefromhome
feszyn
5043 b0a5
Reposted fromretaliate retaliate viastylish stylish
feszyn
5101 0497 500
Reposted fromaniczorka aniczorka viastylish stylish
feszyn
7633 c711
Reposted fromohshit ohshit viastylish stylish
feszyn
feszyn
1186 9b69
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatequilasunrise tequilasunrise
8517 2999 500
Reposted fromdivi divi viaharmony harmony
feszyn
5360 f882
papeteria
feszyn
7157 5a74
Reposted fromlittlefool littlefool viaharmony harmony
4033 1bd2
feszyn
9287 76bc
feszyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl